Media

Viola Beacon Resort, Lonavala

Avins Beacon, Udaipur

Avins Beacon Hotel Opens in Udaipur
- BW Hotelier, 2018

Avins Beacon Hotel Opens In Udaipur?
- Travel Trends Today, 2018

Avins Beacon Hotel opens in Udaipur
- Hotelier India, 2018

Avins Beacon Hotel opens in Udaipur
- Hospitality Breaking News, 2018

The Fern Hotels & Resorts opens first Beacon property in Udaipur
- Hospitality Biz India, 2018